ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ
 • Author :- ಬಿರಾದಾರ ಶಂಕರಗೌಡ
 • Publisher :- ಅನÀ್ನದಾನೀಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನಮಠ
ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಹಿಮೆ
 • Author :- ಸಿದ್ಧರಾಮಸ್ವಾಮಿ ವಜ್ರವಾಣಿ
 • Publisher :- ವೀರಶೈವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ಸಂ ಸಂಸ್ಥೆ
ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಹಿಮೆ
 • Author :- ಸಿದ್ಧರಾಮಸ್ವಾಮಿ ವಜ್ರವಾಣಿ
 • Publisher :- ವೀರಶೈವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ಸಂ ಸಂಸ್ಥೆ
ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಪ್ರಭೆ
 • Author :- ನಾಗಭೂಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪಂ.
 • Publisher :- ಮೂರುಸಾವಿರಮಠ
ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಹಿಮೆ ಃ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಜಾಬಾಲೋಪನಿಷತ್ ಸಹಿತ
 • Author :- ಸಿದÀ್ಧರಾಮಸ್ವಾಮಿ
 • Publisher :- ವೀರಶೈವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ಸಂ ಸಂಸ್ಥೆ
ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಹಿಮೆ ಃ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಜಾಬಾಲೋಪನಿಷತ್ ಸಹಿತ
 • Author :- ಸಿದ್ಧರಾಮಸ್ವಾಮಿ
 • Publisher :- ವೀರಶೈವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ಸಂ ಸಂಸ್ಥೆ
ಜಂಗಮ
 • Author :- ಹಿರೇಮಲ್ಲೂರ ಈಶ್ವರನ್
 • Publisher :- ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಜಂಗಮ : ಎರಡನೇ ಪ್ರತಿ
 • Author :- ಹಿರೇಮಲ್ಲೂg ಈಶ್ವರನ್
 • Publisher :- ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಪ್ರಭೆ
 • Author :- ನಾಗಭೂಷಣಶಾಸ್ತ್ರಿ
 • Publisher :- ಮೂರುಸಾವಿರಮಠ
ರುದÀÁ್ರಕ್ಷಿ ಮಹಿಮೆ
 • Author :- ಸಿದ್ಧರಾಮ ಸ್ವಾಮಿ ವಜ್ರಪಾಣಿ
 • Publisher :- ವೀ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
ರುದ್ರಾಕ್ಷಪ್ರಭೆ
 • Author :- ನಾಗಭೂಷಣಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಧಾರವಾಡ
 • Publisher :- ಮೂರುಸಾವಿರಮಠ
ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಅಭಿಜ್ಞಾನ
 • Author :- ಬಗರೆ ಪಿ. ಎನ್
 • Publisher :- ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಾಶನ ಮಾಲೆ
ರುದÁ್ರಕ್ಷಿ ಮಹಿಮೆ
 • Author :- ಗುಂಜೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಶಾಸ್ತ್ರಿ
 • Publisher :- ಪುಜಾ ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ
ರುದÁ್ರಕ್ಷಿ
 • Author :- ಗಾಳಪ್ಪನವರ ಸುಮಂಗಲಾ, ಗಾಳಪ್ಪನವರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ
 • Publisher :- ಬಸವತತ್ತ್ವ ಪ್ರಚಾರ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶನ
ರುದÁ್ರಕ್ಷಿ
 • Author :- ಗಾಳಪ್ಪನವರ ಸುಮಂಗಲಾ, ಗಾಳಪ್ಪನವರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ
 • Publisher :- ಬಸವತತ್ತ್ವ ಪ್ರಚಾರ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶನ