1
 • Shaasanagalu,Shilalipi
2
 • Taale-Hastaprati suchi
6
 • Vishwakosha
7
 • Padaprayogkosha
8
 • Avataranike kosha
9
 • Granthalaya
110
 • Tarkashastra
130
 • Manoviddhyan
211
 • Guru
212
 • Ling devaru Paramatma
213
 • Jangama
214
 • Padodak
215
 • Prasad
216
 • Vibhooti Bhasma
217
 • Rudrakshi
218
 • Mantra stotra
218.1
 • Bilvapatre
221
 • Lingachara
222
 • Sadachara
223
 • Shivachara
233
 • Prasadi
235
 • Sharana
241
 • Virakta Mathagalu
242
 • Gurumathagalu
260
 • Sanskargalu
262
 • Deekshegalu
264
 • Samadhi samskar kriye
266
 • Dharmaprachara
270
 • Dharmagalu
271
 • Hindu Dharma: Vedakal
300
 • Samaja Vidnyangalu
320
 • Rajyashastra
330
 • Arthashastra
331
 • Kayak
332
 • Dasoha
394
 • Shakuna
410
 • Bhashashastra
420
 • Vyakarana
430
 • Chandassu
440
 • Alankara
570
 • Jeevanashastra Pranashastra
710
 • Vaastushilpi
720
 • Vigraha
800
 • Veerashaiva Sahitya
801
 • Telugu Veerashaiva Sahitya
802
 • Tamilu Veerashaiva Sahitya
803
 • Sanskrit Veerashaiva Sahitya
804
 • Marathi Veerashaiva Sahitya
805
 • Hindi Veerashaiva Sahitya
806
 • English Veerashaiva Sahitya
810
 • Anubhava Mantap
821
 • Adhunika Vachanagalu
825
 • Ankitagalu
865
 • Tripadi
890
 • Swaravachanagalu
891
 • Nijaguna Shivayogi
893
 • Baalaleela Mahanta Shivayogi
896
 • Jaanapada Sahitya
900
 • Itihaasa
901
 • Karnataka Itihaasa
931
 • Basavanna Vachana
932
 • Basavanna Kavya kavan sangraha
933
 • Basavanna charitre
934
 • Basavanna sharanar drushtiyali
935
 • Basavanna Shaasangalu
936
 • Basavanna Kayak dasoha
940
 • Prabhudeva Allamaprabhu
950
 • Chennabasavanna
960
 • Akkamahadevi
970
 • Siddaram
971
 • Panchachryaru
980
 • Sharanara Charitregalu
982
 • SharaniyaraCharitregalu
984
 • Aatmacharitregalu
991
 • Vijayanagar Arasaru
994
 • Keladi aarasu Manetana
996
 • Chengwalaru
999
 • Hagalwadi arasu Manetan
330
 • Arthashastra
810
 • Anubhava Mantap
236
 • Anubhava
288
 • Americadalli Veershaivaru
984
 • AAtmacharitregalu
809
 • Englishinalli Veershaiva Sahitya
287
 • England Veershaivaru
640
 • Gruhavidnyana
213
 • Jangama
286
 • Germany Veershaivaru
852
 • Teekevachana
620
 • Tantrika vidnyana
600
 • Tantrika vidnyanagalu
332
 • Daasoha
266
 • Dharma Prachara
265
 • Dharmakshetragalu
260
 • Dharmasanskaragalu
170
 • Neetishastra
971
 • Panchacharyaru
881
 • Yakshagaana
863
 • Ragale
212
 • Lingachara
200
 • Lingayat Dharma
241
 • Virakta Mathagalu
800
 • Veerashaiva Sahitya
895
 • Shataka Sahitya
262
 • Shivapoojavidhi
226
 • Sheelagalu Sadachara
236
 • Shivayoga
370
 • Shikshana
230
 • shatasthalagalu
780
 • Saneetha
803
 • Sanskrit Veerashaiva Sahitya